Program księgowy WF-FAKIR gotowy na odwrotny Vat


Dom Handlowy Oprogramowania  jako dystrybutor Asseco Wapro przedstawia  zmiany w Wf-Fakir najnowsza wersja z Vat odwrotnymfakirbiuro
 • Parametry pracy firmy – dodano dwa nowe parametry:
  • Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wpływy) – Parametr może przyjmować dwie różne wartości:
   • z tabeli kursów walut banku firmy – kurs wpływu podpowiadany z tabeli kursów banku firmy;
   • z tabeli kursów walut banku NBP – kurs wpływu podpowiadany z tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego;
 • Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wypływy) – Parametr może przyjmować trzy różne wartości:
  • z tabeli kursów walut banku firmy – kurs wypływu podpowiadany z tabeli kursów banku firmy
  • z tabeli kursów walut banku NBP – kurs wpływu podpowiadany z tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego;
  • zgodnie z magazynem walut – wycena wypływu dokonywana jest zgodnie z metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło;
  Oba parametry znajdują się w nowo utworzonej sekcji o nazwie Wprowadzanie pozycji dokumentu.
 • Działanie obu parametrów wiąże się z podpowiadaniem wyceny przychodów lub rozchodów walut podczas ich rejestrowania w dokumentach finansowych.
 • Podpowiadanie kursów dla rozchodów walut zgodnie z metodą FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło) – w programie dodana została funkcja automatycznej wyceny rozchodowywanych walut zgodnie z metodą FIFO i podpowiadania wartości wyceny w trakcie rejestrowania rozchodu waluty.
  Funkcja działa tylko dla kont zdefiniowanych w parametrach firmy jako związane z modułem walut a wartość parametru firmy Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wypływy) musi być ustawiona na wartość zgodnie z magazynem walut.
 • Zmiany w programie wynikające z nowelizacji VAT wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015
  Zmiany dotyczą przede wszystkim transakcji w obrocie krajowym, w których podatnikiem jest nabywca a wynikają z nowych deklaracji i informacji podsumowujących obowiązujących podmioty przeprowadzające te transakcje.
 • Nowe grupy i podgrupy w rejestrach VAT
  • Zakup (Nabywca)
   • Dostawa towarów gdy podatnikiem jest nabywca – w grupie podatkowej Dost. tow. gdy podat. jest nabywca (poz) dodano dwie podgrupy:
    • art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy
    • art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 5 ustawy
     Jeżeli podgrupa nie zostanie wybrana, program przy próbie zapisu informuje o tym ale umożliwia zarejestrowanie takiej pozycji bez wybranej podgrupy. Może to być konieczne np. podczas korygowania dokumentów i deklaracji za okresy wcześniejsze niż lipiec 2015.
  • Sprzedaż (Dostawca)
   • Dostawa towarów gdy podatnikiem jest nabywca – dodano nową grupę podatkową o nazwie Dost. tow. gdy podat. jest nabywca;
   • Podział dostaw na Towary i Usługi – w ramach grupy podatkowej Dost. tow. gdy podat. jest nabywca dodane zostały znaczniki:
    • Towar
    • Usługa Powyższy podział wymuszony został koniecznością wykazywania w deklaracjach oddzielnie dostaw towarów i świadczonych usług w transakcjach, w których podatnikiem jest nabywca.
 • Zmodyfikowano operacje grupowych zmian w rejestrach VAT – dodane zostały nowe grupy i podgrupy podatkowePowyższa funkcjonalność może być szczególnie przydatna w firmach, w których dokumenty importowane są z zewnętrznych systemów zarządzania sprzedażą, które nie dysponują pełnym zakresem informacji wymaganym na potrzeby deklaracji VAT lub ostateczną decyzję o wyborze odpowiedniej grupy może podjąć tylko księgowy. Uwaga – o wyborze podgrupy „art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy” powinien zdecydować księgowy. Dokumenty importowane z programu WF-Mag dla Windows domyślnie są rejestrowane w podgrupie „art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy”. Jeżeli są wśród nich zapisy, które winne być zarejestrowane w podgrupie „art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy” należy je wybrać w rejestrach VAT i jeżeli jest ich więcej, dokonać grupowej zmiany podgrupy.
 • Zmodernizowany został filtr (F8) w rejestrach VAT – dodane zostały nowe grupy, podgrupy, znaczniki umożliwiające wyszukiwanie wg. nowych kryteriów. Poniżej widoki formatki filtra dla rejestru zakupu oraz rejestru sprzedaży:
 • Zmodyfikowano filtr rejestrów VAT według wzorów deklaracji – po uruchomieniu filtra (przycisk oznaczony czerwoną strzałką, dodano listę wyboru wzorów deklaracji VAT (niebieska strzałka), której pozycje mają pojawić się na drzewku wyboru:
  Uwaga – ze względu na konieczność rejestrowania od 1 lipca 2015 zapisów VAT z uwzględnieniem podziału transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca na dostawy towarów oraz usług co wynika z nowych wzorów deklaracji VAT, w wersji programów 8.00.8 zmuszeni byliśmy do zmieniany format pliku wymiany danych xml. W związku z tym w firmach, które przeprowadzają tego typu transakcje i importują dane z programu WF-Mag dla Windows aby program automatycznie, prawidłowo importował i rejestrował zapisy w rejestrach VAT wymagane jest aby oba programy były co najmniej w wersjach 8.00.8. W przypadku importu danych z wcześniejszych wersji programu WF-Mag dla Windows, dane nie zostaną zaimportowane prawidłowo. Będą wymagać ręcznej korekty w celu prawidłowego wykonania deklaracji VAT lub informacji podsumowujących VAT-27.
 • Automaty księgujące | Szablony przeksięgowań
  • Dynamicznie wyliczane wskaźniki przeksięgowań – w szablonach przeksięgowań dodano możliwość zdefiniowania formuł dynamicznie obliczających wskaźnik przeksięgowań i powiązania ich z szablonem;Wynik działania formuły użytkownika jako źródło dekretu – w szablonach przeksięgowań dodana została możliwość obliczania kwoty, która będzie przeksięgowywana;
 • Wydruki – dodane zostały trzy wydruki (Crystal Reports)
  • Polecenie księgowania (pionowo) – wydruk dokumentu w układzie pionowym
  • Polecenie księgowania (poziomo) – wydruk dokumentu w układzie poziomym. Na wydruku mieści się mniej wierszy natomiast kolumny numerów kont, kwot oraz opisów są znacznie szersze. Wydruk może być przydatny w firmach, w których są bardzo rozbudowane plany kont z zagłębioną analityką kiedy ciąg znaków numeru konta nie mieści się w kolumnach o standardowej szerokości;
  • Polecenie księgowania (nadruk) – nadruk na dokument w układzie pionowym;

żródło: www.wapro.pl