Vat 2015 -Czy jesteś gotowy?, Czy posiadasz aktualny program ?


Dom Handlowy Oprogramowania jako dystrybutor programów dla firm śledzi dostosowanie systemu Asseco WAPRO do zmian w przepisach o VAT, które wejdą w życie 1 lipca 2015

Przedstawiamy Państwu zgodne z publikacją producenta Planowane terminy publikacji nowych wersji programów systemu Asseco WAPRO:

Zmiany w programie WF-Mag dla Windows dedykowane są przede wszystkim firmom, które przeprowadzają transakcje związane z towarami wymienionymi w załączniku numer 11 ustawy o VAT ponieważ od 1 lipca 2015 znacząco zmieniły się przepisy dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia a poza tym rozszerzony został katalog tych towarów. Zwiększy to ilość firm, które będą zobowiązane do korzystania z tego mechanizmu.
Do załącznika nr 11 ustawy o VAT dodane zostały między innymi:

 • pozycja 28a – Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki, komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy. (PKWiU ex 26.20.11.0) Dotyczy to również takich urządzeń, jak: palmtopy, netbooki, minibooki, chromebooki, deskopy, ultrabooki;
 • pozycja 28b – Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony. (PKWiU ex 26.30.22.0)
 • pozycja 28c – Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów. (PKWiU ex 26.40.60.0)

A dodatkowo transakcje, których przedmiotem jest wyżej wymieniony sprzęt elektroniczny dotyczą przepisy szczególne. W odniesieniu do nich prawodawca wprowadził dodatkowe zastrzeżenie, jakim jest limit wartości tych transakcji. Mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji dotyczących towarów wymienionych w pozycjach 28a, 28b, 28c załącznika numer 11 ustawy o VAT stosuje się powyżej limitu 20 000,00 zł (netto). W związku z tym wprowadzone zostało w ustawie o VAT nowe pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji, dzięki której limit w określonych okolicznościach będzie dotyczył nie tylko jednej, lecz nawet kilku transakcji (art. 17 ust. 1c ustawy o VAT). Oznacza to, że w tym przypadku mechanizm odwróconego obciążenia będzie należało stosować, gdy:

(…) łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1d i 1e ustawy o VAT:
1d. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

1e. Za transakcję jednolitą gospodarczo uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Od 1 lipca 2015 mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się tylko wtedy kiedy nabywcą jest czynny podatnik VAT. Oznacza to, że kiedy nabywcą jest czynny podatnik VAT a zamówienie (transakcja) będzie realizowana w kilku oddzielnie fakturowanych partiach a sumaryczna wartość towarów wymienionych w pozycjach 28a, 28b, 28c załącznika nr 11 ustawy o VAT w transakcji przekroczy 20 000,00 zł należy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia.

Ze względu na to, że większe transakcje w firmach realizowane są często przez wiele osób, rozciągają się w czasie i mogą być realizowane w wielu partiach aby ułatwić użytkownikom programu WF-Mag dla Windows programową kontrolę limitu transakcji dotyczących w/w sprzętu elektronicznego w programie:

 • W kartotece asortymentowej zmienione zostanie działanie parametru „Podlega odwrotnemu obciążeniu”. Parametr będzie miał dwie opcje pozwalające określić czy towar w każdym przypadku podlega zawsze sprzedaży przy zastosowaniu odwrotnego obciążenia czy też dopiero po przekroczeniu limitu transakcji
  20 000,00 zł.
 • Dodana zostanie również funkcja kontrolująca wartość netto towarów oznaczonych w kartotece asortymentowej jako podlegających odwrotnemu obciążeniu dopiero po przekroczeniu wyżej opisanego limitu. Funkcja będzie kontrolować:
  • Faktury wystawione do zamówienia. W przypadku kiedy wartość zamówionych w transakcji (zamówieniu) towarów wymienionych w pozycjach 28a, 28b oraz 28c załącznika nr 11 ustawy o VAT będzie większa od limitu 20 000,00 zł program, dla każdej faktury wystawionej do tego zamówienia proponował będzie zastosowanie odwrotnego obciążenia.
  • Faktury wystawione niezależnie od zamówień. W takim przypadku kiedy transakcja jest fakturowana jednym dokumentem, funkcja kontrolować będzie wartość tych towarów na pozycjach dokumentu sprzedaży.
 • Poza tym dodane zostanie zestawienie, raport podsumowujący sprzedaż przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia w podziale na sprzedaż towarów oraz usług w obrocie krajowym.

W związku z powyższym jeżeli w kartotece kontrahentów poprawnie zostanie określony dla odbiorców status parametru „Czynny podatnik VAT” a w kartotece asortymentowej parametr „Podlega odwrotnemu obciążeniu” zostanie poprawnie zdefiniowany dla wszystkich towarów, które opisuje załącznik nr 11 ustawy o VAT, do pełnej kontroli tych transakcji wystarczy je tylko prawidłowo rejestrować w programie tzn. transakcje fakturowane partiami rejestrować przy wykorzystaniu zamówień.

W przypadku fakturowania takiej transakcji, w której w zamówieniu programu przekroczony został wyżej opisany limit, program sam już przy wystawieniu pierwszej faktury zaproponuje zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wystawiający fakturę nie musi samodzielnie kontrolować wartość wyżej opisanego limitu jednolitej gospodarczo transakcji.

Modernizację programów finansowo – księgowych WF-FAKIR i WF-KAPERwymuszają przede wszystkim wprowadzone nowe wzory podstawowych deklaracji VAT oraz nowe informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27 / VAT-27K), obowiązkowe dla podmiotów przeprowadzających transakcje przy wykorzystaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia.

W programach muszą zostać dodane ich nowe wzory w wersjach standardowej i elektronicznej. Zmianom uległo wiele pozycji deklaracji ale zmiany w sekcji C deklaracji VAT dotyczące pozycji związanych z importem usług oraz dotyczących pozycji związanych z dostawami towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca polegające na dokładniejszym, bardziej szczegółowym prezentowaniu tych transakcji, w programach wymuszają wprowadzenie zmian związanych z rejestrowaniem pozycji VAT podczas księgowania dokumentów.

Dokładny opis wprowadzonych zmian znajdziecie Państwo w pomocy każdego z programów.

Wyżej opisane dostosowanie systemu Asseco WAPRO do zmian w przepisach ustawy o VAT, w tym zmianami w odwrotnym obciążeniu, w części dotyczącej rejestrowania dokumentów zostanie zakończone do końca czerwca 2015.

Natomiast pojawienie się nowych wzorów deklaracji w programach finansowo – księgowych uzależnione jest od terminu opublikowania wyżej wymienionych rozporządzeń oraz ich wzorów elektronicznych. Jeżeli zdążymy, nowe wzory deklaracji pojawią się w wersjach programów finansowo – księgowych, które zostaną opublikowane do końca czerwca 2015 a jeżeli będzie to niemożliwe, w kolejnych wersjach, które opublikujemy w pierwszej połowie lipca 2015.

Źródło : http://www.assecobs.pl