AKTUALIZACJE WAPRO ERP 2020 już wydane – Nowości 2020 w WAPRO ERP BY ASSECO w wersji 8.5.0


W dniu 01.10.2019 r. jak co roku zostały opublikowane najnowsze wersje płatne programów WAPRO ERP. Są to wersje dedykowane na sezon 2019/2020 i wszystkie produkty mają premierę nowej wersji tego samego dnia.

Wśród nowości znajdziecie Państwo między innymi:

Najnowszy program WAPRO PPK 365 dedykowany jest dla firm, które nie korzystają na codzień z oprogramowania WAPRO ERP, ale potrzebują programu do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Program umożliwia import danych z plików a następnie obsługę PPK z poszczególnymi brokerami przez wymianę plikową lub za pośrednictwem usług internetowych (tzw. webservice).

Dla użytkowników systemów WAPRO ERP (WAPRO Gang oraz WAPRO Kaper) istnieje dedykowana wersja WAPRO PPK jako moduł współpracujący bezpośrednio z tymi programami.

Najnowsza wersja systemu do obsługi kadr i płac WAPRO Gang została przystosowana między innymi do obniżonej stawki podatku PIT 17%. Wprowadzono także szereg innych zmian,

Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)

 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Do zakładki pomoc dodano opcję „Moje konto WAPRO ERP”, za pomocą której użytkownik może zamawiać nowe wersje programu, kupować nowe produkty i usługi oraz zarządzać swoimi licencjami.
 • Zmieniono moduł e-Dokumenty obsługujący deklaracje PIT w wersji elektronicznej na wersję 8.50.0.1
 • Wymieniono moduł e-Poczta na wersję 8.50.0.
 • Zmieniono moduł WAPRO RODO na wersję 8.50.0.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.50.0.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.1835). Dla list płac oraz umów zleceń wypłacanych w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2019r. zmieniono procent podatku dla pierwszego progu podatkowego z 18% na 17%, kwotę kosztów uzyskania z 111.25 na 250, a kwotę 139.06 na 300, zmieniono również kwotę ulgi podatkowej z 46.33 na 43.76. Wprowadzone zmiany zapewniają poprawność obliczeń list płac i umów zleceń bez konieczności zmian danych w kartotekach systemu na rok 2019.
 • W kartotece „Podstawowe dane podatkowe” dodano możliwość zaznaczenia naliczenia zaliczki na podatek według stawki 17,75%. Znacznik można zaznaczyć tylko w okresie 1.10.2019r.-31.12.2019r.
 • W wydrukach list obecności „Lista obecności – pozioma” i Lista obecności – pionowa” wprowadzono mechanizm zmiany koloru dnia jeśli wszyscy pracownicy z wiersza w kalendarzu mają ten sam typ dnia (roboczy lub wolny).
 • W wydrukach list obecności „Lista obecności – biała pozioma” i Lista obecności – biała pionowa” wprowadzono mechanizm zaznaczania symbolami XXXX dnia wolnego dla każdego pracownika indywidualnie, niezależnie od statusu dnia dla innych pracowników w wierszu.
 • W związku z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 33414 w sprawie stosowania zwolnienia z opodatkowania przychodów osiągniętych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia zmieniono mechanizm obliczenia list płac i zawierania umów zleceń tak, aby zwolnienie obejmowało dzień 26 urodzin.

W systemie magazynowo handlowym WAPRO Mag wprowadzono między innymi:

 • weryfikację rachunków bankowych kontrahenta na tzw. białej liście
 • możliwość oznaczania towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności
 • dodano nowy moduł WAPRO ERP Klient SQL umożliwiający wykonywanie zapytań T-SQL na bazie
 • realizację zamówień na dokument SAD
 • adresy dostawy na dokumentach handlowych

Ponadto wiele innych funkcjonalności.

Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)

 • OGÓLNE
 • Dodano nowy moduł WAPRO ERP Klient SQL (zakładka Administracja) – umożliwia on wykonywanie zapytań SQL na bazie danych. Moduł domyślnie jest niedostępny dla użytkowników i wymaga nadania uprawnień.
 • Jeśli moduł uruchamiany jest z programu loguje się do tego samego serwera i bazy danych co program, bez możliwości zmiany połączenia. Operacja nie wymaga parametrów logowania. Jeśli uruchomiony zostanie z katalogu (znajduje się w komponentach wspólnych w Common files) to wymaga podania parametrów logowania oraz danych uwierzytelniających użytkownika.
 • Dodano nowe funkcje w module Moje konto WAPRO ERP:
  • podgląd pozycji zapisanych zamówień
  • zaznaczanie i filtrowanie licencji
  • grupowe zamawianie licencji
  • prezentowanie uwag zamówienia
  • sortowanie licencji wg daty wygaśnięcia licencji
  • oznaczenie kolorami daty ważności licencji (czarny: licencja aktywna, szary: licencja wygasła, pomarańczowy: licencja ważna w przedziale 30 do 60 dni, czerwony: licencja ważna krócej niż 30 dni
 • dodano na formularzu zatwierdzania pozycji koszyka regulaminu usługi (wymagany dla usługi Telefoniczna Pomoc Techniczna (TPT)
 • DOKUMENTY
 • Dodano automatyczny wydruk adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” na fakturach o wartości > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jeden artykuł z zaznaczoną opcją „Asortyment podlega pod mechanizm PP”.
 • Dodano prezentowanie w edycji pozycji dokumentu handlowego informacji czy towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności (zakładka Akcyza,PP).
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego na białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów w trakcie dodawania i edycji dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość wprowadzania i drukowania adresów dostawy na dokumentach handlowych.
 • Dodano możliwość realizacji zamówień na dokumenty SAD.
 • Dodano możliwość przenoszenia kodów egzemplarzowych na pozycje przychodowe SAD z wybranych zamówień.
 • Przeniesiono operację „grupowa zmiana danych intrastat dla pozycji dokumentu handlowego” do sekcji Operacje.
 • Dodano możliwość eksportu elektronicznego polecenia przelewu (epp) walutowego z kodem SWIFT. Aby w epp pojawił się nr swift to numer banku w rachunku bankowym musi być zgodny z numerem banku w kartotece banków, gdzie ten numer swift jest wypełniany.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej „utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji” wyświetlanie okna konfiguracji jak cennik ma zostać utworzony.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej „realizacja zamówień na wybrany dokument handlowy (CTRL+ALT+R)” opcji czy zamówienia mają być realizowane częściowo czy całościowo.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy „Ustawienie statusu zamówienia po realizacji” – pozwala on ustawić własny status zamówienia.
 • Zmodyfikowano pole Numer podstawy na nowe pole „Numer zewnętrzny” na dokumentach handlowych zakupu o długości 100 znaków. Pozwala wprowadzić długi numer faktury od dokumentu dostawcy.
 • TOWARY
 • Dodano znacznik „Asortyment podlega pod mechanizm PP” dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano grupową operację „Podlega mechanizmowi PP” dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności. Operacja dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość filtrowania towarów wg znacznika „Asortyment podlega pod mechanizm PP” w oknie Artykuły, Stany i obroty magazynowe oraz Stany zamówień i rezerwacji.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania wielkości marży w oknie definiowania ceny towaru aby w przypadku wyliczenia ceny sprzedaży ujemnej pojawił się stosowny komunikat.
 • Dodano możliwość filtrowania wg indeksu handlowego w oknie wyboru towarów do zakładania cen oraz indeksów indywidualnych.
 • ZLECENIA SERWISOWE
 • Dodano możliwość zafakturowania zlecenia serwisowego dokumentem walutowym.
 • Dodano pole Opis c.d. w zleceniu serwisowym wraz z wydrukiem.
 • Dodano kolumnę rabat dla pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego.
 • KONTRAHENCI
 • Dodano możliwość ustawienia w danych kontrahenta wg jakiego trybu sumowania mają być ustawiane dokumenty zakupu po wybraniu kontrahenta.
 • WYDRUKI
 • Dodano na wydrukach faktur możliwość wydrukowania własnej nazwy firmy archiwalnej.
 • Dodano na wydruku FV pro forma dla kontrahenta z podpiętą jednostką samorządu terytorialnego wydruk danych odbiorcy.
 • Dodano na wydruku faktury RR w definicji wariantu włączenie parametru „ukryj dokument tożsamości” .
 • Dodano na wydruku faktury korygującej do zmiany kontrahenta adnotacji o korekcie danych kontrahenta .
 • PACZKI KURIERSKIE
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z poziomu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość oznaczenia w ramach operatora jaki kurier ma być domyślny podczas tworzenia paczki.
 • ZLECENIA PRODUKCYJNE
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano oznaczenie statusu zlecenia „C – częściowa realizacja” kolorem fioletowym.
 • Rozszerzono możliwość filtrowania produktów do wyprodukowania o nowe opcje filtrów.
 • Dodano ustawianie statusu „T – w toku” dla zleceń z przynajmniej jedną pozycją z ilością wyprodukowaną > 0 oraz z ilością do produkcji > 0.
 • Dodano możliwości ustawienia sortowania pozycji w zleceniu produkcyjnym wg kolejności dodawania.
 • UPRAWNIENIA
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano uprawnienie „Klient SQL” dla uruchamiania modułu z programu (domyślnie odebrane dla użytkowników innych niż admin).
 • GNIAZDA ROZSZERZEŃ
 • Dodanie zmiennej $NieFiskalizuj w gnieździe przed zatwierdzeniem paragonu na oknie sprzedaży detalicznej.

System do obsługi finansów i księgowości został rozbudowany również o weryfikacje rachunków bankowych na białej liście.

Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)

 • e-Sprawozdania finansowe – dodana została możliwość wklejania formatowanego tekstu w pola tekstowe e-sprawozdań finansowych;
 • Polecenia przelewów:
  • Nowy wykaz podatników VAT (Usługa subskrypcyjna) – w programie dodana została możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących;
  • Sumowanie zobowiązań i należności – dodano automatyczne tworzenie przelewów dla sumy sald zobowiązań i należności.Parametr umożliwiający sumowanie dodany został w oknie parametrów polecenie przelewu wywoływanego z rozrachunków. W szczególności funkcja umożliwi wydruk polecenia przelewu z należności ujemnych czyli korekt faktur sprzedaży (ujemne saldo po stronie WN);
  • Kod SWIFT – dodano możliwość eksportu poleceń przelewów z kodem SWIFT dla rachunków bankowych niespełniających standardu NRB;
 • Rejestr VAT – W pozycji rejestru VAT na zakładce „Dokument” po odznaczeniu „Zgodny z nagłówkiem dokumentu księgowego” istnieje możliwość wprowadzenia numeru dokumentu o długości do 50 znaków;

Księga przychodów i rozchodów WAPRO Kaper także otrzymała integrację z portalem wykazu podatników VAT (biała lista). Dodatkowo pojawiły się zmiany dostosowujące do obniżonej stawki podatku PIT.

Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)

 • Nowy wykaz podatników VAT (usługa subskrypcyjna) – w programie dodano możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących.
 • Obniżony PIT – od 1 października 2019 obowiązuje nowa skala podatkowa. W okresie przejściowym od 1 października do grudnia 2019 występują dwie stawki podatku co zmienia sposób naliczania list płac oraz umów zleceń,w tym przede wszystkim zaliczki na podatek dochodowy. Program został dostosowany tak, aby umożliwić stosowanie nowych stawek podatku.
 • Ryczałt – w rejestrach VAT dodana została możliwość automatycznego rejestrowania zapisów w VAT dla kosztów związanych z samochodami, zgodnie z definicją pojazdu znajdującą w kartotece „Samochody”;

System do szybkiego fakturowania WAPRO Fakturka został rozbudowany o integrację z wykazem podatników VAT (biała lista). Dodatkowo dodane zostały funkcje związane z mechanizmem podzielonej płatności jako znaczniki w artykułach.

Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)

 • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności:
  • Dodano w edycji towaru znacznik „mechanizm podzielonej płatności”
  • Dodano kolumnę Podlega PP w oknie kartoteki towarów
  • Dodano kolumnę Podlega PP w liście pozycji dokumentu
 • Dodano automatyczny wydruk opisu „mechanizm podzielonej płatności” dla faktur z kwotą > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jedną pozycję z oznaczeniem, że towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego kontrahenta na tzw. Białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów na oknie tworzenia przelewu oraz sprawdzenia własnego rachunku bankowego w oknie rachunków firmy, a także w menu prawego przycisku myszy na liście kontrahentów
 • Dodano usprawnienie w mechanizmie pobierania kontrahenta z GUS, jeśli skopiował do schowka numer nip zostanie on automatycznie wklejony do okna pobierania danych z GUS
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  Aplikacja umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu

  Mobilny handlowiec WAPRO Mobile został rozbudowany o wiele nowych funkcji. Nowości to m.in.:

  • wydruki dokumentów PW/RW
  • wsparcie dla drukarek Extech
  • rozszerzenie funkcjonalności w zakresie zadań CRM
  • rozbudowa filtrów
  • wiele innych

  Zmiany w wersji 8.50.0.0 (01.10.2019)

  • OSTRZEŻENIE:
   Wersja 8.50.0 WAPRO Mobile wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Mag w wersji 8.50.0 lub wyższej.
  • Zmiany wyglądu aplikacji mobilnej
  • Wprowadzenie zmian wizualnych całej aplikacji, usprawniających ergonomię pracy na urządzeniu mobilnym, jak również nadają aplikacji nowoczesny wygląd spójny z kolorystyką systemu WAPRO ERP.
  • Została wykonana całkowita przebudowa wyglądu ekranu dodawania pozycji do dokumentów, na którym zmodyfikowano mechanizm przechodzenia pomiędzy pozycjami oraz nagłówkiem i umiejscowienia poszczególnych informacji. W miejsce statycznej klawiatury numerycznej, dostępnej podczas wprowadzania pozycji, dodano klawiaturę wysuwaną, dzięki czemu widoczny jest większy zakres danych, a po wysunięciu klawiatury mamy pod ręką znacznie więcej funkcji szybkiego dostępu, co znacząco wpływa na szybkość dodawania pozycji.
  • Klawiatura została wyposażona w możliwość przechodzenia strzałkami pomiędzy pozycjami. Umożliwia szybsze dotarcie do opcji filtrowania i wyszukiwania jak i zmianę ilości dla aktywnych pozycji.
  • W górnej części ekranu dodano pasek narzędzi, umożliwiający wywołanie funkcji systemu tj. filtrowanie, wyszukiwanie czy sortowanie, jednorodne w każdym miejscu aplikacji.
  • Zmodyfikowano wygląd oraz działanie filtrów aplikacji.
  • Optymalizacja list przewijania za pośrednictwem menu alfabetycznego z prawej strony ekranu na listach kontrahentów oraz listach produktów.
  • Pola dodatkowe kontrahentów
  • Pola dodatkowe kontrahentów umożliwiają prowadzenie wartości tekstowych, liczbowych oraz dat w polach typu pole wpisywane lub pole oparte na słowniku.
  • Każdy typ pola umożliwia wprowadzenie wartości na urządzeniu mobilnym zgodnie z jego definicją. Umożliwia również wybór ze słownika lub skorzystania z kalendarza i zapisania daty.
  • Uruchomienie oraz definicja pól dodatkowych odbywa się w systemie WAPRO Mag. Wartości ustawione w obu systemach są synchronizowane w obu kierunkach, w trakcie replikacji trafiają na urządzenia umożliwiając ich dalszą edycję.
  • Każde pole dodatkowe posiada indywidualne uprawnienie w konsoli, co daje możliwość elastycznej konfiguracji samego podglądu każdego z pól, włączenia dodawania oraz edycji wszystkich lub wybranych pól na urządzeniu.
  • W przypadku braku zastosowania pól dodatkowych w systemie mobilnym można je dezaktywować uprawnieniami dla wybranych użytkowników lub znacznikiem „Replikowany” eliminując z replikacji pole dla wszystkich użytkowników.
  • Uprawnienia danych handlowych kontrahenta
  • Dodano możliwość ograniczenia wyświetlania i edycji zaawansowanych danych kontrahenta, ustaleń handlowych oraz rachunków bankowych.
  • Nowe uprawnienie ogranicza rolę handlowca do wprowadzenia danych podstawowych dla nowo pozyskanych kontrahentów jak również ogranicza dostęp do wybranych informacji podczas edycji.
  • Logowanie domenowe
  • Dodano możliwość zmiany logowania na dowolne konto systemu dla usług synchronizacji oraz integracji.

  Pozostałe

  Dodatkowo pojawiły się nowe wersje systemów:

  Zachęcamy do zapoznania się z nowościami zawartymi w pakiecie WAPRO ERP.

  Aktualne wersje programów

  WAPRO ERP by Asseco tworzy nowoczesne systemy, które ściśle ze sobą współpracują – tworząc systematycznie powiększający się ekosystem. Ich celem jest wspieranie rozwoju polskich firm, zwiększanie ich konkurencyjności i efektywności.

  WAPRO ERP 2020 to najnowsza generacja programów wchodzących w skład ekosystemu, aktualnych na rok 2019. Programy objęte są bezpłatnym wsparciem serwisowym producenta oraz prawem do bezpłatnych aktualizacji i nowych zmian funkcjonalnych publikowanych w kolejnych wersjach oznaczonych 8.5.x.

  Systemy WAPRO ERP dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na WAPRO START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy najbardziej rozbudowanej linii PRESTIŻ wyposażonej w możliwości analiz.

  WW ofercie marki WAPRO ERP by Asseco znajdują się także dwie linie specjalistyczne – WAPRO BIURO dedykowane dla Biur Rachunkowych i WAPRO MOBILE przeznaczone dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie oraz kadry menedżerskiej. Oprogramowanie dostępne jest również jako usługa online i rozliczane w modelu SaaS (Software as a Service).

  Szczegóły po kliknięciu w tabelkę:

  Masz pytania? Skontaktuj się za pośrednictwem naszej sieci Partnerów Handlowych w całej Polsce lub zadzwoń / napisz do nas a nasi konsultanci odpowiedzą natychmiast po otrzymaniu wiadomości.

  Dział obsługi Partnera
  bodydho@dho.com.pl

  Serwis
  dho@dho.com.pl

  Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem chat’u online.

  Pozdrawiamy