Dofinansowanie na programy logopedyczne i programy terapeutyczne Nowa Era, Learnetic


Osoby niepełnosprawne napotykają wiele barier uniemożliwiających komunikację nawet na bardzo podstawowym poziomie. W związku z tym, Fundusz udziela dofinansowań aby pomóc w likwidacji tych barier.

Likwidacja barier komunikacyjnych

Co to są bariery w komunikowaniu się?

Z uwagi na brak w obecnie obowiązującym stanie prawnym definicji barier w komunikowaniu się, w ślad za stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmuje się, że bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się?

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Za osoby niepełnosprawne uważane są takie, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (więcej informacji o orzecznictwie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady ).

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się?

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Gdzie składać wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się?

Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się jest starosta powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie (lub instytucja równorzędna w mieście na prawach powiatu).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2016, Poz. 2046),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Źródło: https://www.pfron.org.pl/

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu oraz do naszego sklepu:

https://www.swiatprogramow.pl/product/search?query=nowa+era

https://www.swiatprogramow.pl/product/search?query=learnetic