Jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie Aktywna Tablica 2021?


W tym roku szkoły dostaną niewiele czasu na złożenie aplikacji w programie Aktywna Tablica. Dlatego nie czekaj z wyborem programów pomocy edukacyjnych na ostatnią chwilę i już teraz przygotuj wymagane informacje, aby wypełnić wniosek i otrzymać dofinansowanie.

dostępne w naszym sklepie www.swiatprogramow.pl.

dostępne w naszym sklepie www.swiatprogramow.pl.

Aby skorzystać z dotacji „Aktywna tablica” wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły powinny wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować i podbić pieczęcią szkoły. Wniosek o udział w Programie oraz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego mogą być także złożone w formie elektronicznej (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Do wypełnienia wniosku należy przygotować następujące dane:

  1. Nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej szkoły, szkoły za granicą lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
  2. Informację o posiadaniu przez szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno wychowawczy funkcjonalności określonych w części V. 2. Programu, z tym że ze spełniania warunku dotyczącego posiadania dostępu do Internetu o określonej przepustowości będą zwolnione w 2020 r. szkoły wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz w latach 2020–2024 szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia), a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
  3. Liczbę sal lekcyjnych w roku szkolnym, w którym szkoła, szkoła za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wnioskuje o udział w Programie, w tym liczbę sal wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii określone w Programie, objęte tym wnioskiem.
  4. Informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły, szkoły za granicą lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii określone w Programie, a także inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania.
  5. Kalkulację kosztów planowanego w ramach Programu zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
  6. Informację o planowanych sposobach korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii zakupionych w ramach Programu w celu zmiany sposobu kształcenia lub uczenia się.
  7. Wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
  8. Informację o udziale w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty lub projekcie „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
  9. Numer szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, lub specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego dla uczniów niewidomych lub słabowidzących w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 52 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619).
  10. Ogólną liczbę uczniów w szkole z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wnioski o udział w Programie złożone przez dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest właściwy minister, stanowią równocześnie wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół.

Wzory wniosków, dodatkowe informacje oraz polecane programy spełniające wszystkie wymogi rozporządzenia Aktywna Tablica 2021 dostępne są na stronie https://aktywnatablica2.pl/