Nowe odsłony programów w terapii logopedycznej cz.1 DYSLEKSJA PRO


Dom Handlowy Oprogramowania jako Dystrybutor przedstawia:

DYSLEKSJA PRO  w nowej nowoczesnej odsłonie (produkt jednostanowiskowy, o tych samych parametrach i zawartości, co poprzednik) został unowocześniony i dostosowany do bieżących wymagań rynku i odbiorców końcowych. Nośnik CD zastąpiony został nośnikiem pendrive

Zawiera zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

DYSLEKSJA PRO składa się z 4 części:

 • Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji;
 • Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6–8 lat;
 • Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat;
 • Trening słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8–10 lat.

Zawarty w niej kompleksowy materiał pozwala na prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej, posiada blisko 1000 ćwiczeń, ponad 400 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe, moduły wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych. Aplikacja umożliwia również m.in. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie jak i zarządzanie bazą uczestników zajęć.
Nowością jest wysokiej jakości TABLET Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD, która zawiera 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty.
Oprogramowanie „DYSLEKSJA PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC).

Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów takich jak:

 • funkcje słuchowo-językowe,
 • funkcje wzrokowe,
 • nauka liter,
 • czytanie,
 • pisanie,
 • motoryka mała i duża,
 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,grafomotoryka,
 • znajomość stosunków przestrzennych,
 • orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • kształtowanie analizy i syntezy językowej,
 • poszerzanie słownictwa biernego i czynnego,
 • kształtowanie kompetencji syntaktycznych,
 • koncentracja,
 • pamięć i uwaga.

Pakiet DYSLEKSJA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poniżej przedstawiamy cele terapeutyczne programu:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania,
 • wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia),
 • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
 • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

Program DYSLEKSJA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1–3) oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Program współpracuje również z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.