Pierwszy raz tak duże dofinansowanie dla SPE! Programy mtalent – Aktywna Tablica 2021. Technologie wspierające nauczanie hybrydowe, e-learning i specjalne potrzeby edukacyjne


Przed nami druga edycja programu dofinansowania Aktywna Tablica, w której po raz pierwszy przeznaczono tak dużą dotację na specjalne potrzeby edukacyjne. Od roku 2021 środki otrzymać mogą szkoły podstawowe, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe.

Jako dystrybutor Learnetic informujemy, że założenie programu dofinansowania Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dotacja umożliwia także zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, takich jak seria mTalent.

Kwota do zagospodarowania przez szkoły z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to 43 750 zł, z czego 80% pokrywane jest z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% to wkład własny organu prowadzącego, który może być finansowy lub rzeczowy.

Pamiętaj, że wniosek należy złożyć najpóźniej do 15 maja 2021!

O dofinansowanie w programie Aktywna Tablica w roku 2021 ubiegać mogą się szkoły, do których uczęszczają uczniowie:

  • z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniowie z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszący, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • posługujący się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniowie z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • mający problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

    Skorzystaj z dofinansowania Aktywna Tablica i pracuj z programami mTalent

Stwórz w swojej szkole profesjonalny gabinet terapeutyczno-edukacyjny z programami mTalent, czyli najobszerniejszą i wielokrotnie nagradzaną serią interaktywnych programów wspierających nauczyciela i terapeutę. 

Materiały mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń (więcej niż 15000 interaktywnych ekranów). Programy stworzone zostały przez polską firmę z ponad 30-letnim doświadczeniem i otrzymały status wyrobu medycznego, co gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo. mTalent to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na pracę na dowolnym urządzeniu (tablica, monitor interaktywny, komputer, laptop, tablet), a w ramach oferty gwarantowane jest także certyfikowane szkolenie i bezpłatna obsługa serwisowa. https://www.youtube.com/embed/pqiovwlD-_c?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://www.learnetic.pl
Seria mTalent to jedyne polskie programy wspierające terapię nominowane do prestiżowej nagrody Bett Awards. Produkty z serii zdobyły także nagrodę specjalną w konkursie BELMA (Best European Learning Materials Awards) oraz nagrodę główną konkursu Świat Przyjazny Dziecku organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

W ramach dofinansowania Aktywna Tablica zakupić można wszystkie programy wspierające terapię z serii mTalent. Każdy program pokrywa w 100% wymogi rozporządzenia.

Więcej informacji o programach mTalent i obszerne, bezpłatne wersje demo dostępne są na stronie https://swiatprogramow.pl.

Czym jest Aktywna Tablica?

Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Środki pozyskane z dofinansowania Aktywna Tablica mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii.

Aktywna Tablica 2021

⬤  80% – dofinansowanie
⬤  20% – wkład organu prowadzącego

Kwota dofinansowania Aktywna Tablica 2021

Program Aktywna Tablica na rok 2021 zakłada wsparcie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dofinansowanie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją. Pozostałe 20% sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę.

Wkład własny może zostać także rozliczony w ramach wkładu rzeczowego, w którym wlicza się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica).

Jakie warunki musi spełniać placówka?

1. Dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

2. Co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania per jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
– preinstalowanym systemem operacyjnym,
– oprogramowaniem biurowym,
– oprogramowaniem antywirusowym,
– oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b) router.

3. W zależności od liczby interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jeden wnioskowany monitor.

4. W zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.

5. Co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Co kupić w programie Aktywna Tablica 2021?

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego 228641313 lub mailowo bodydho@dho.com.pl